Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Etikk i undersøkande journalistikk (UJO 667)

Astrid Dalehaug Nordheim

Undersøkende journalistikk skal først og fremst beskytte mennesker mot urett og overgrep. For redaksjonelle medarbeidere handler det ofte om en balansegang: Vi skal på den ene side være uredde og pågående, og på den andre side unngå unødige skadevirkninger.

I dette emnet skal vi øve oss på slike avveininger. Vi skal fordype oss litt i etisk teori, men ikke minst skal vi tilegne oss den praktiske klokskapen som ligger i pressens årelange arbeid med egen yrkesetikk.

Utfordringer i faget

i skal studere uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg og hente innsikter fra rapporter og studier av kontroversielle mediesaker. Vi skal formulere den oppsamlede erfaringen som finnes i redaksjonene.

Dialog under det samlingsbaserte masteremnet.

Samtidig vet vi at mediene i dag er styrt av kommersielle målsettinger, noe som kan skape store etiske utfordringer.  

Kildekontakt

Etikken omfatter ikke bare publiseringen. Den omfatter også det som skjer før publisering: kildekontakt, metoder i research og innsamlingsarbeid, og journalisters adferd.

På dette kurset skal vi sette oss inn i spørsmål som kildevern, skjulte metoder og premisser for ryddige kilderelasjoner. Et annet stort og viktig tema er publiseringsetikken, der vi blant annet skal fylle de sentrale begrepene saklighet og omtanke med innhold.

Organisering

Det blir lagt opp til tre obligatoriske samlinger i Bergen, hver av dem på to dager. Samlingene består av workshops, forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Studentene skal i løpet av kurset levere en individuell skriftlig emneoppgave om en selvvalgt presseetisk problemstilling.  Mellom samlingene blir det digital undervisning/veiledning, og studentene skal arbeide individuelt både med emneoppgaven og med forberedelser til samling.

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisning

Det vil være tre fysiske samlinger ved UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj).

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.

Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.

Eksamen

‍Innlevering av en reflekterende emneoppgave over et selvvalgt tema. Du få veiledning underveis.